BBS/ B.Ed. दोस्रो वर्षको प्रवेश पत्र क्याम्पसमा आएको सूचित गरिन्छ ।

BBS/ B.Ed. दोस्रो वर्ष भर्ना वर्ष २०७८ को प्रवेश पत्र [...]

By |2024-04-19T01:14:12+00:00April 19, 2024|Notice|Comments Off on BBS/ B.Ed. दोस्रो वर्षको प्रवेश पत्र क्याम्पसमा आएको सूचित गरिन्छ ।

तह, BBS/B.Ed प्रथम वर्षमा भर्ना भएका (भर्ना समूह २०८०) विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्तिको सूचना ।

By |2024-04-19T01:09:40+00:00April 19, 2024|Notice|Comments Off on तह, BBS/B.Ed प्रथम वर्षमा भर्ना भएका (भर्ना समूह २०८०) विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्तिको सूचना ।

MBS चौथो सत्रको परीक्षा फारम भर्ने सूचना ।

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तह, व्यवस्थापन संकाय, (भर्ना वर्ष [...]

By |2023-12-18T07:54:47+00:00December 18, 2023|Notice|Comments Off on MBS चौथो सत्रको परीक्षा फारम भर्ने सूचना ।
Go to Top