सायद टिकट स्टब  र पाठ को फोटो हुनसक्छसायद ब्लुप्रिन्ट  र 'yrs. B.B.S. 2nd Year (Regular) परीक्षा समय दिनको ૧२:૦૦ बजेदेखि ३:०० बजेसम्म Date 2081/01/17 2081/01/20 2081/01/23 2081/01/25 2081/01/28 Subject and Code No. MGT-205 Business Communication Macrocconomics for Business MGT-212 Cost & Management Accounting MGT-215 Fundamentals of Financial MGT MGT-223 Organizational Behaviour & HRM' भन्ने पाठ को फोटो हुनसक्छ