BBS/ B.Ed. दोस्रो वर्ष भर्ना वर्ष २०७८ को प्रवेश पत्र क्याम्पसमा आएको हुदाँ सम्बन्धीत विद्यार्थीहरुलाई लिन आउन सूचित गरिन्छ ।