खुला तथा समावेशीताको आधारमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति छनौटको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा स्नातक तह शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन सङ्कायका विभिन्न वर्षमा अध्ययनरत
छात्र/छात्राहरूलाई शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि खुला तथा समावेशीताको आधारअन्तर्गत विभिन्न कोटामा प्रदान
गरिने छात्रवृत्ति छनौटका लागि निम्न आवेदकहरूको आवेदन प्राप्त भएकाले सो प्रयोजनका लागि निम्न मिति र समयमा
क्याम्पसमा लिइने अन्तर्वार्तामा अनिवार्य रूपमा उपस्थितिका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

BHM/BIM Second Semester को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तहका Bachelor of Hotel Management (BHM) र Bachelor of Information Management (BIM) Second Semester का नियमित विद्यार्थीहरूले यहि मिति २०७६ श्रावण २२ गते भित्र परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पुनश्च ः
(क) परीक्षा आवेदन फारममा क्याम्पस पोषाकको पासपोर्ट साईजको फोटो टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(ख) क्याम्पसमा बुझाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण शुल्क बुझाएको रसिद परीक्षा आवेदन फारमको साथ पेश
गर्नुपर्ने छ ।
(ग) म्यादनाघी वा रीत नपुगी प्राप्त फाराम उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

अन्य जानकारीका लागि
क्याम्पस प्रशासन
GMMC

चौथो वर्षको भर्ना खुलेको सूचना

यस क्याम्पसमा स्नातक तह, व्यवस्थापन सङ्काय र शिक्षाशास्त्र सङ्काय चौथो वर्षको भर्ना यहि मिति २०७६ श्रावण मसान्त सम्म तोकिएकाले सम्वन्धीत विद्यार्थीहरूको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ । तोकिएको समय पछि भर्ना हुन नियमानुसार जरीवाना लाग्ने छ ।

पुनश्च ः उक्त वर्षको पठनपाठन मिति २०७६ श्रावण १ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।

क्याम्पस प्रशासन