समावेशीताको आधारमा छात्रवृत्ति प्रकाशित भएको सूचना ।