छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहुने विद्यार्थीहरुको नामवली