चौथो वर्षको भर्ना खुलेको सूचना

 

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तह, व्यवस्थापन सङ्काय, चौथो वर्षको भर्ना यहि मिति २०७४ भाद्र ११ गते आइतवार सम्म तोकिएकाले सम्वन्धीत विद्यार्थीहरूको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ । तोकिएको समय पछि भर्ना हुन आएमा रु. ५०० जरीवाना लाग्ने छ ।

पुनश्च ः स्नातक तह, शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन सङ्काय, तेस्रो वर्षको पढाई यहि मिति २०७४ श्रावण १५ गते आइतवार देखि सुरु हुनेछ ।