यस क्याम्पसमा अध्ययनरत Master of Business Studies (MBS) दोस्रोसत्रका नियमित विद्यार्थीहरूको लागि मिति २०७५ फाल्गुन १० गते भित्र परीक्षा फारम भरी बुझाउनुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ ।

अन्य जानकारी क्याम्पस प्रशासनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
धन्यवाद ।

क्याम्पस प्रशासन