May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says "‎AFFILIATED TO TRIBHUVAN UNIVERSITY GMMC गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस Gupteshwor Mahadev Multiple Campus Chhorepatan, Pokhara-17, Kaski, Gandaki Province, Nepal (Accredited ybا University Grants Commission (UGC), Nepal, (2021 A.D.) प.सं. च.नं. ्मिान 2059/09/07 MBS तेसो सत्रको भर्ना तथा कक्षा सऱ्चालन सम्बन्यि सूचना। उप्युंक्त विषयमा यस क्याम्पसमा अध्ययनरत Master of Business Studies (MBS) भनां समुह 상으구) को तेसो सत्रको कक्षा मिति 7ె೦ದ9ಿ वैशाख ၇၀ गते सोमवारदेख सब्चालन हुने भएकाले सम्वन्धित विद्यार्थीको लागि सूचित गरिन्द साथै उक्त समुहका विद्यारथीले मिति २०૬१ वैशाख मसान्त मित्र तेस्रो सतरको भर्ना गरिसक्नूहून जानकारी गराइंन्ख। (रजिकुमार सुवेदी) MBS कार्यक्रम संयोजक +977-61-455677 9856059677 ਬ্র gupleshwormme@gmail.com www.gnie.cdu.np @gmmepokhara @gmmepokhara‎"‎‎