सायद '4 Yrs B. परीक्षा समय बिहान: ७: बजे देखि :۰१ बजे सम्म Year Date 2078-04- 11 2078-04-14 2078-04-17 2078-04-19 2078-04-22 Subject/Code no. Financial Acc. & Analysis/ Accounting for Fin. Analysis MGT.-211 Business English MGT.-201 Micro Eco. For Business MGT.- -207/ Micro Eco. MGT -203 Principle of Management MGT. -213 Business Statistics MGT. 202' भन्ने पाठ को तस्बिर हुनसक्छ