सायद 'Yrs B. Ed. 2nd Year 2078-04-06 2078-04-07 Date Subject/Code no. 2078-04-05 Eng Ed. /Nep. Ed. /Math. Ed./ Sc. Ed.(Animal Science)/ H. Ed./ Pop. Ed./ Geo. Ed./ Hist. Ed./ Eco. Ed./ Pol. Sc. Ed./ Ed.PM/ So. St. Ed.- 428 Ed. 426 Sc. Ed. (Plant Science)- 427 Eng. Ed. /Nep. Ed. /Math. Ed./Sc.Ed./ H. Ed./ Pop. Ed. Geo. Ed./ Hist. Ed./ Eco. Ed./ Pol. Sc. Ed./ Ed.PM/ 429 427' भन्ने पाठ को तस्बिर हुनसक्छ