स्नातक तह, प्रथम वर्षकोपरीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचनासायद पाठ को तस्बिर हुनसक्छ