१. B.Ed. चौथो वर्षको लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा
२. BBS चौथो वर्षको लागि कालिका बहुमुखी क्याम्पस, काजिपोखरी, पोखरा ।