खुल्ला तथा समावेशी शिर्षकमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली यस प्रकार रहेको छ ।

फोटो विवरण उपलब्ध छैन।फोटो विवरण उपलब्ध छैन।