Notice Regarding BBS and B.Ed. Fourth Year Exam Entrance Card

BBS and B.Ed. Fourth Year को परीक्षा प्रवेश पत्र आएकाले सम्बन्धित विद्यार्थीले क्याम्पसको प्रशासनमा सम्पर्क गरी तुरुन्त बुझन ुहुन अनुरोध छ ।

क्याम्पस प्रशासन

MBS तेस्रो सेमेष्टरको अध्यापन सूचारु सम्बन्धी सूचना ।

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत MBS तेस्रो सेमेष्टरको अध्यापन यहि मिति २०७५ चैत्र १८ गते सोमबार देखि सञ्चालन हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।