Notice Regarding BBS and B.Ed. Fourth Year Exam Entrance Card

BBS and B.Ed. Fourth Year को परीक्षा प्रवेश पत्र आएकाले सम्बन्धित विद्यार्थीले क्याम्पसको प्रशासनमा सम्पर्क गरी तुरुन्त बुझन ुहुन अनुरोध छ ।

क्याम्पस प्रशासन