BBS/B.Ed. तेस्रो बर्षको छुट परिक्षा आबेदन फारम बुझाउने सूचना

स्नातक तह, BBS/B.Ed. तेस्रो बर्षको परिक्षा आबेदन फारम बुझाउन छुट भएको भए मिति २०७७ माघ ५ गते भित्र दोब्बर दस्तुर बुझाएर भर्न सकिने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।