स्नातक तह, चौथो वर्षको भर्ना खुलेको सूचना

 

यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने स्नातक तह, चौथो वर्षका विद्यार्थीहरुका लागि यहि मिति २०७५ साल असार १२ गते सम्म भर्ना खुलेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । उक्त मिति पछि भर्ना हुन आएमा नियमानुसारको विलम्ब शुल्क लाग्ने छ ।
नोट ः स्नातक तह, चौथो वर्षको पढाइ मिति २०७५ साल जेठ २१ गते देखि सञ्चालन हुनेछ ।

प्रशासन शाखा