लघुअनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बौद्धिक तथा प्राज्ञिक दक्षता आभिवृद्धि गर्ने प्रयोजन बमोजिम यस वर्षबाट क्याम्पसमा रहेको अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण समितिले संस्थामा कार्यरत अध्यापकहरूलाई खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा दक्ष तुल्याउन लघुअनुसन्धानका कार्यहरू सम्पन्न गराउने उद्देश्य राखेकाले निम्न ढाँचामा यही मिति २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्ममा क्याम्पसमा कार्यरत पूर्णकालीन अनुसन्धाताबाट लघुअनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरी Soft एवं Hard Copy समितिमा पेश गर्नुहुन यो सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।

Proposal Format for Mini-Research 2076

Title Page

Content

Proposal Part

 1. General Background
 2. Statement of the Problem
 3. Rationale of the Study
 4. Objectives of the Study
 5. Research Questions
 6. Delimitation
 7. Ethical Consideration
 8. Literature Review
 9. Methodology (Research Design, Population and Sample, Criteria of Sample Selection, Research Tools, Validation of Tools, Sources of Data, Data Collection Procedures,  Data Analysis Procedures)
 10. Action Plan (for completing the research work within four months)
 11. Budget Plan
 12. References

Some Rules and Provisions:

 • Apply APA format
 • Basis of selection: Appropriateness of subject matter and quality of proposal
 • Funding Limitation: Six proposals
 • Funding Amount: Rs 20,000.
 • Funding Source: Campus
 • Basis of fund disbursement: Installment
 • Medium of language: English, Nepali, Sanskrit or Both.

संयोजक

प्रा. डा. टंकराज अधिकारी

अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण समिति