जेहेन्दार शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहुने विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएकोछ ।