कक्षा सञ्चालन हुने सूचना

यस क्याम्पसमा स्नातक तह,  चौथो वर्षका कक्षाहरु (पठन–पाठन कार्यक्रम) मिति २०७४ आषाढ १८ गते देखि सञ्चालन हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रशासन